بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از …

جدول ۴-۲۱ ضریب تعیین شاخص های متغیر نیات رفتاری ………………………………………………………………………….. ۹۳جدول ۴-۲۲ شاخص های برازندگی مدل ساختاری ………………………………………………………………………………………. ۹۵جدول ۴-۲۳ نتیجه آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………….

Read more

پژوهش – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۵-۹-۲ مدل فورنیر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲۱-۵-۹-۲ عشق / علاقه …………………………………………………………………………………………………….. ۳۵۲-۵-۹-۲ ارتباط با خود ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵۳-۵-۹-۲ وابستگی متقابل ………………………………………………………………………………………………….. ۳۶۴-۵-۹-۲ تعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶۵-۵-۹-۲ صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷۶-۵-۹-۲

Read more