بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

مشتریانشکل۲ـ۹منابع اصلی ارزشیابی ۳۶۰ درجه منبع:(فرنهم،۱۹۹۸ )در این راستا، ارزشیابی عملکرد مدیران دبیرستان های شهرستان شیراز، با توجه به ابعاد کارکردهای مدیریتی یعنی، نظارت و

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۲ـ۷ پیشینه ی تحقیق۲ـ۷ـ۱پیشینه ی داخلیریسمانچیان (۱۳۷۱)، از طرف گروه تحقیق و برنامه ریزی کارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان به بررسی”رابطه عملکرد مدیران مدارس با

Read more