سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان نمره کسب شده در آزمون آشورث اصلاح شده[۱۳۸](۵-۶-۳) عملکرد روزمره زندگیتعریف نظری: تکالیف معمول عملکردی هستند که

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۳ جنس زمینه ای کیفی/اسمی پرسشنامه دموگرافیک ۵ اسپاستیسیته وابسته کمی/فاصله ای آزمون آشورث ۶ دامنه حرکتی مچ دست وابسته کمی/فاصله ای گونیامتر ۷ عملکرد

Read more

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل انگشتان (متاکارپوفالنجیال) تاثیر داشته باشد؟آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک بر فعالیت های روزانه

Read more

مقاله علمی با منبع : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

وضعیت خانوادگی شامل: ارتباط با همسر، ارتباط با فرزندان و شادی های خانوادگیوضعیت عملکرد جسمانی شامل: میزان تحرک و فعالیت، علائم جسمی، فعالیت جنسی، عوارض

Read more