تحقیق دانشگاهی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۲۶

گرایش نیرومندی در افراد وجود دارد که به رفتار خود بر حسب مهارت ها و صلاحیت های موردنیاز بنگرند، نه بر حسب کیفیت واقعی انجام

Read more