دسترسی به منابع مقالات : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

 ضریب جینی:عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت.ضریب جینی برای توزیع درآمد ناپیوسته عبارت

Read more