دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

احتمال آماره یMoranʼs I ضریبMoranʼs I ۴۶/۰ ۷۳/۰ ۲۷/۰ منبع: نتایج پژوهشنتایج مربوط به آماره ی مورد نظر در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است.

Read more

مقاله – بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۱۳

کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار فیلیپین کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار منبع: گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران(ویرایش ششم)۲-۱۱- مدل اجرائی برای

Read more

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۷

۱-۹-متغیرهای تحقیق:متغیر مستقل: وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان (شیوه مدیریت، مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان

Read more

پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰) ۳۱۸/۰-(۰۵۸۶/۰) AR(2) ۰۶۴/۲ ۹۶۶/۱ D- W ۹۶۳/۰ ۹۷۶/۰ R2 ماخذ: یافتههای پژوهشمعادله توسعه بازار سهام: مطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

۴-۲-۳- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف ۵۱۴-۳- ارائه مدل ۵۵۴-۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال

Read more