مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

در فیلیپین از دو معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می‌شود.معیار نخست شمار کارکنان تمام‌وقت شاغل در این‌گونه بنگاه‌ها است و

Read more