پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰) ۳۱۸/۰-(۰۵۸۶/۰) AR(2) ۰۶۴/۲ ۹۶۶/۱ D- W ۹۶۳/۰ ۹۷۶/۰ R2 ماخذ: یافتههای پژوهشمعادله توسعه بازار سهام: مطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

مشخص نبودن تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها در اطلاعات موجود در سامانه این استان. جهت دستیابی به تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها از تاریخ آخرین پرداخت به طرح‌ها استفاده

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان …

به نظر میرسد امروزه مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمانها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از ۳۰سال پیش نگران کرده است. حفاظت از محیط زیست

Read more