طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب …

عملکرد مناسب در کنار تکنیک های بهینه سازی و انطباقتضمین پیوستگی سطح خروجیعملکرد مناسب برای تحلیل های محاسباتی]۱۶و۲۹[۲-۶ سیستم فازی تسوکاماتو[۱۸]در مدل فازی تسوکاماتو نتیجه

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان نمره کسب شده در آزمون آشورث اصلاح شده[۱۳۸](۵-۶-۳) عملکرد روزمره زندگیتعریف نظری: تکالیف معمول عملکردی هستند که

Read more