مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان …

۲-۴-۵-۳) آگاهی زیست محیطی راه حلی برای مشکلات زیست محیطیاستفادهی بی رویه از انرژی در منازل، استفاده از تولیدات یکبار مصرف، استفاده از وسایل نقلیهی

Read more

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

نقطه ی تمرکز تمرکز بر ارزیابی افراد، پذیرش تصمیمات مدیران، اختیار بالا به پایین. تمرکز بر توسعه ی افراد(به جای ارزیابی آنها)، خودارزیابی، خودآگاهی، بازخور

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

۴ـ۱ نمودار توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه……………………………………………………………………۱۰۲۴ـ۲ نمودار توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت……………………………………………………………….۱۰۳۴ـ۳ نمودار توزیع فراوانی و

Read more