بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه موردی …

بخش صنعت: فعالیت‌هایی که در بخش صنعت انجام می‌شود.بخش کشاورزی: فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی انجام می‌شود.بخش خدمات:‌ فعالیت‌هایی که در بخش خدمات انجام می‌شود.بانک

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

Dc11 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورتDc12 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

۴-۲-۳- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف ۵۱۴-۳- ارائه مدل ۵۵۴-۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال

Read more