سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

Dc11 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورتDc12 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه موردی …

بخش صنعت: فعالیت‌هایی که در بخش صنعت انجام می‌شود.بخش کشاورزی: فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی انجام می‌شود.بخش خدمات:‌ فعالیت‌هایی که در بخش خدمات انجام می‌شود.بانک

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

۴-۲-۳- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف ۵۱۴-۳- ارائه مدل ۵۵۴-۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه موردی …

۵- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره

Read more

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

چکیدهدر قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح

Read more