دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۱۰۵

۰۶/۰ **۴۸/۲۲ ۲۱۴ ۰۰۰/۰ ۶ به دبیران احترام می‌گذارد و به سخنان آنها گوش می‌دهد. ۲۱۶ ۵۱/۴ ۸۵/۰ ۰۵/۰ **۰۴/۲۶ ۲۱۵ ۰۰۰/۰ عملکرد مدیران متوسطه

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۳۰، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی

Read more

مقاله دانشگاهی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۸۱

۶ از منابع موجود استفاده‌ی بهینه می‌کند. ۴۷۷ ۳۲/۴ ۸۲/۰ ۰۳/۰ **۱۸/۳۵ ۴۷۶ ۰۰۰/۰ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۲۱،در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۷۳

۶ از منابع موجود استفاده‌ی بهینه می‌کند. ۹۰ ۶۴/۴ ۵۰/۰ ۰۵/۰ **۹۴/۳۰ ۸۹ ۰۰۰/۰ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۶۸

۲۷/۴ ۶۸/۰ ۰۳/۰ **۲۷/۴۰ ۴۶۳ ۰۰۰/۰ P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۲۰ در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد

Read more

فایل دانشگاهی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۶۵

در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند. ۲۱۲ ۱۶/۴ ۹۸/۰ ۰۶/۰ **۰۷/۱۷ ۲۱۱ ۰۰۰/۰ ۵ توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای

Read more