علمی : ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

-۱٫۲۸۲۰۴ ۴٫۱۵۷۱۱ ۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۰٫۰۹۰۶۸ -۰٫۸۳۵۷ -۰٫۴۷۱۴۲ -۱٫۳۴۴۸۳ ۰٫۱۵۱۷۵ -۰٫۳۰۶۵ -۱٫۳۰۸۴۸ در نهایت در این مرحله با بررسیهایی که برای آنالیز رخداد خرابی صورت گرفت

Read more

ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی …

مدل فیزیکیدر مدل فیزیکی از مدلهای ریاضی مرتبط با فرآیندهای فیزیکی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم روی سلامت و کارکرد تجهیزات اثر دارند استفاده

Read more

تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس …

 دانشگاه پیام نوردانشکده : علوم انسانیپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته : حسابداریتأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت

Read more

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی ۹۳- قسمت ۱۶

دفتراطلاعاتازدوایرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزادیوبازگشتبهمیهنوفراروبستریشدندربیمارستانوفوترادریافتوبهطریقمذکوردربندسومبالابهدولتذینفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب اسیرانجنگیبهانضمامکسانیکهدراسارتوفاتیافتهاند ,می باشند وچنانچهاطلاعاتمطلوبرانداشتهباشدمبادرتبهتحقیقاتلازمخواهدنمودتاجوابسؤالاترابدهد[۳۹۴].۴٫۲٫۱۲٫۶ آژانس مرکزی اطلاعاتآخرین نهاد امدادی که از آن نام می

Read more