تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس …

الفدانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوهپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(MA)گرایش: مالیموضوعبررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس

Read more

تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس …

 دانشگاه پیام نوردانشکده : علوم انسانیپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته : حسابداریتأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت

Read more