فایل – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۹

ساختار و فرایندهای آشکار سازمانهدف‌ها، استراتژی‌ها، فلسفه‌ها (پذیرفته‌ها)ارزش‌های مورد حمایتپندارها، تفکرات، برداشت‌ها، و احساساتباورهای مشترک نهفتهناخودآگاه و مسلم فرض شدهشکل(۲-۱-۲‌‌): پرده‌های فرهنگ از دیدگاه شاینبا

Read more