دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

هافستد سه ارزش نیاز به امنیت، تمرکز بر کار و نیاز به اقتدار و شش عمل فریاند‌گرایی در برابر نتیجه‌گرایی، کارمندگرایی در برابر وظیفه‌گرایی، سازمان‌گرایی

Read more

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۷

۱-۹-متغیرهای تحقیق:متغیر مستقل: وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان (شیوه مدیریت، مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان

Read more