پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰) ۳۱۸/۰-(۰۵۸۶/۰) AR(2) ۰۶۴/۲ ۹۶۶/۱ D- W ۹۶۳/۰ ۹۷۶/۰ R2 ماخذ: یافتههای پژوهشمعادله توسعه بازار سهام: مطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی

Read more