علمی : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۴-۸ دمای بهینه آنزیمبرای این منظور، درجه حرارت متفاوت (۲۵-۳۵-۴۵-۵۵-۶۵-۷۵-۸۵) در نظر گرفته شد.جهت بررسی فعالیت، سوبسترا که %۱ کازئین می باشد در بافرتریس۵۰ میلی مولار

Read more

مقاله – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۱-۲-۷-۱ صنعت شویندهمهمترین کاربرد پروتئازهای قلیایی در صنعت، استفاده در پودرهای ماشین رختشویی و ظرفشویی به عنوان افزودنی در فرمولاسیون شوینده ها می باشد. بطوریکه

Read more

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت ۸

با فرمانتورهای بزرگ سازش پذیر می باشد.بدلیل سابقه تاریخی استفاده از اشریشیاکولی، بسیاری از دستکاریهای ژنتیکی در جهت کاربردهای مختلف کلونینگ و بیان بر روی

Read more

مقاله – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- …

شکل ۴-۳ الکتروفورز پلاسمید های استخراج شده از باکتریهای ترانسفورم شده توسط روش Cracking………………………………………………………………………………………………………………………………..73شکل ۴-۴ نمونه های پلاسمیدی حاوی ژن…………………………………………………………………………………….۷۴شکل ۴-۵ محصول واکنش PCR…………………………………………………………………………………………………75شکل ۴-۶ ژل

Read more