تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۶

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و‌تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمامی سطوح، به‌کارگیری دانش موجود در تمامی چرخه‌ها،

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

الف: ارزشیابی سرپرست مستقیممعمولاً ارزشیابی فرد به وسیله ی سرپرست مستقیم او انجام می شود. در واقع، ارزشیابی مرئوسان به وسیله ی رئیس مستقیم آنان،

Read more

متن کامل – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۱ـتعیین عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه۲ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه۳ـ تعیین عملکرد

Read more