دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۱۰۵

۰۶/۰ **۴۸/۲۲ ۲۱۴ ۰۰۰/۰ ۶ به دبیران احترام می‌گذارد و به سخنان آنها گوش می‌دهد. ۲۱۶ ۵۱/۴ ۸۵/۰ ۰۵/۰ **۰۴/۲۶ ۲۱۵ ۰۰۰/۰ عملکرد مدیران متوسطه

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۳۰، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی

Read more

مقاله دانشگاهی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۸۱

۶ از منابع موجود استفاده‌ی بهینه می‌کند. ۴۷۷ ۳۲/۴ ۸۲/۰ ۰۳/۰ **۱۸/۳۵ ۴۷۶ ۰۰۰/۰ عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران ۸۶ ۳۱/۴ ۵۸/۰ ۰۶/۰ **۶۳/۲۰ ۸۵ ۰۰۰/۰ P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**بررسی

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۲۱،در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه

Read more