طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب …

عملکرد مناسب در کنار تکنیک های بهینه سازی و انطباقتضمین پیوستگی سطح خروجیعملکرد مناسب برای تحلیل های محاسباتی]۱۶و۲۹[۲-۶ سیستم فازی تسوکاماتو[۱۸]در مدل فازی تسوکاماتو نتیجه

Read more

پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰) ۳۱۸/۰-(۰۵۸۶/۰) AR(2) ۰۶۴/۲ ۹۶۶/۱ D- W ۹۶۳/۰ ۹۷۶/۰ R2 ماخذ: یافتههای پژوهشمعادله توسعه بازار سهام: مطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی

Read more