منابع مقالات علمی : طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی …

شکل ۲-۳ : عدد گاوسی فازی]۴[که به اختصار به صورت نشان داده می شود.تعریف ۲-۱۳: عدد فازی با تابع عضویت زیر را عدد فازی ناقوسی[۱۰]می‌نامند.که به

Read more

بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۱-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳۱ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر مبنای هدف ……………………………………………………………………………………………….. ۶۳۲ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر حسب روش ……………………………………………………………………………………………….. ۶۴۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴۳-۳ نمونه آماری

Read more

بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان …

تیرههای واقعی[۳۶]. این گروه از مصرفکنندگان بیشتر درگیر مشکلات روزمرهی خود هستند و نسبت به مشکلات و مسائل زیست محیطی بیتوجه میباشند(اسماعیلپور و ضیایی، ۱۳۹۱،

Read more