بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۲ـ۷ پیشینه ی تحقیق۲ـ۷ـ۱پیشینه ی داخلیریسمانچیان (۱۳۷۱)، از طرف گروه تحقیق و برنامه ریزی کارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان به بررسی”رابطه عملکرد مدیران مدارس با

Read more

متن کامل – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۱ـتعیین عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه۲ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه۳ـ تعیین عملکرد

Read more