مقاله – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از …

۱۴-۱ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱۵-۱ مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱۶-۱ تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۱۶-۱ کیفیت رابطه برند ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲-۱۶-۱ قصور از خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………

Read more