جستجوی مقالات فارسی – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۱۵

۷ ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت امدادخودرو ایران برمبنای کارت امتیازی متوازن پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه پیام نور مرکز تهران – دانشکده اقتصاد

Read more

علمی : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۴-۸ دمای بهینه آنزیمبرای این منظور، درجه حرارت متفاوت (۲۵-۳۵-۴۵-۵۵-۶۵-۷۵-۸۵) در نظر گرفته شد.جهت بررسی فعالیت، سوبسترا که %۱ کازئین می باشد در بافرتریس۵۰ میلی مولار

Read more