دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

احتمال آماره یMoranʼs I ضریبMoranʼs I ۴۶/۰ ۷۳/۰ ۲۷/۰ منبع: نتایج پژوهشنتایج مربوط به آماره ی مورد نظر در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است.

Read more