بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان …

۲-۱۶-۲٫ مدل نظری ریوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۱۶-۳٫ روش ارزشگذاری BAV………………………………………………………………………………………………………………………………………….41۲-۱۶-۴٫ مدل Brandz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45۲-۱۶-۵٫ مدل ایکویترند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۶-۶٫ مدل YDL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48۲-۱۶-۷٫ مدل رزونانس (طنین) برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹۲-۱۶-۸٫ مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۲-۱۶-۹٫

Read more

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر …

۲-۳٫ عناصر برند از دیدگاه کلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۳-۱٫ نام برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۳-۲٫ نام دامنه برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۲-۳-۳٫ لوگو و سمبل برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۳-۴٫ کاراکتر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۳-۵٫ شعار برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳چ۲-۳-۶٫ آهنگ برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۳-۷٫ بسته بندی برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴٫ معیارهای

Read more

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس …

الفدانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوهپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(MA)گرایش: مالیموضوعبررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس

Read more