تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۶

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و‌تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمامی سطوح، به‌کارگیری دانش موجود در تمامی چرخه‌ها،

Read more

پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰) ۳۱۸/۰-(۰۵۸۶/۰) AR(2) ۰۶۴/۲ ۹۶۶/۱ D- W ۹۶۳/۰ ۹۷۶/۰ R2 ماخذ: یافتههای پژوهشمعادله توسعه بازار سهام: مطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه موردی …

بخش صنعت: فعالیت‌هایی که در بخش صنعت انجام می‌شود.بخش کشاورزی: فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی انجام می‌شود.بخش خدمات:‌ فعالیت‌هایی که در بخش خدمات انجام می‌شود.بانک

Read more