مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان رشت)- قسمت …

۵ بررسی رفتار مصرفکننده در رابطه با تصمیم خرید کالای سبز غلامحسین خورشیدی. علی حسینزاده ۱۳۹۱ ۶ بررسی تأثیرعوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز

Read more