جستجوی مقالات فارسی – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

محیط کشت LB جامد (g/l)( Sajedi et al, 2004)Tryptone 10; Yeast extract 5; NaCl 5; Agar 15; supplemented with ampicillin (100 mg/mL)/kanamycin (50 mg/mL) or۵-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside

Read more

مقاله – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۱-۲-۷-۱ صنعت شویندهمهمترین کاربرد پروتئازهای قلیایی در صنعت، استفاده در پودرهای ماشین رختشویی و ظرفشویی به عنوان افزودنی در فرمولاسیون شوینده ها می باشد. بطوریکه

Read more

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت ۸

با فرمانتورهای بزرگ سازش پذیر می باشد.بدلیل سابقه تاریخی استفاده از اشریشیاکولی، بسیاری از دستکاریهای ژنتیکی در جهت کاربردهای مختلف کلونینگ و بیان بر روی

Read more

مقاله – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- …

شکل ۴-۳ الکتروفورز پلاسمید های استخراج شده از باکتریهای ترانسفورم شده توسط روش Cracking………………………………………………………………………………………………………………………………..73شکل ۴-۴ نمونه های پلاسمیدی حاوی ژن…………………………………………………………………………………….۷۴شکل ۴-۵ محصول واکنش PCR…………………………………………………………………………………………………75شکل ۴-۶ ژل

Read more

علمی : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۱-۲-۴ کلکسیونهای میکروب (Culture Collection)به عنوان منابع میکروارگانیسمهامیکروارگانیسمها را می توان از طریق غربالگری یا کلکسیون سویه ها به دست آورد. این کلکسیون ها در بسیاری

Read more

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- …

دارای تنوع بیوشیمیایی گسترده ای هستند.برای تولید ارزان هستند.دارای قابلیت بهتر در دستکاری ژنتیکی برای تولید آنزیم های جدید به منظور کاربرد های مختلف می

Read more