بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

رهبرییکپارچگیحمایت مدیریتکنترلهویتسامانه‌ی پاداشسازش با پدیده تعارضالگوهای ارتباطی شایسته سالاریحاکمیت قانون و مقرراتشفافیت و ابهام گریزیروحیه‌ِ کارتیمینظم و انضباط سازمانیبصیرت و خلاقیت سازمانیرشد و تعالی سازمانوجدان

Read more