دسترسی به منابع مقالات : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

نقطه ی تمرکز تمرکز بر ارزیابی افراد، پذیرش تصمیمات مدیران، اختیار بالا به پایین. تمرکز بر توسعه ی افراد(به جای ارزیابی آنها)، خودارزیابی، خودآگاهی، بازخور

Read more