بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۲۹

شکل۲ـ۵: مؤلفه ها در ارزشیابی ۳۶۰درجهمنبع:(کارتی و گاراوان،۲۰۰۱ :۲۵)۲ـ۵ـ۱۱ علت نیاز به ارزشیابی ۳۶۰ درجهایجاد سه تغییر یعنی: گذر از دوران«مدیریت» و رسیدن به دوران

Read more