دسته بندی علمی – پژوهشی : ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده …

نگهداری سابقهاساسی ترین سابقه ها برای نت پیشگیرانه مربوط به تجهیزات است . سابقه های تجهیزات اطلاعات در مقاصد دیگری از نت پیشگیرانه ارائه می

Read more

سامانه پژوهشی – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می تواند نقش بسیار زیادی را کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید.اما این تاثیرات تنها

Read more

منابع مقالات علمی : طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی …

شکل ۲-۳ : عدد گاوسی فازی]۴[که به اختصار به صورت نشان داده می شود.تعریف ۲-۱۳: عدد فازی با تابع عضویت زیر را عدد فازی ناقوسی[۱۰]می‌نامند.که به

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان نمره کسب شده در آزمون آشورث اصلاح شده[۱۳۸](۵-۶-۳) عملکرد روزمره زندگیتعریف نظری: تکالیف معمول عملکردی هستند که

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۳ جنس زمینه ای کیفی/اسمی پرسشنامه دموگرافیک ۵ اسپاستیسیته وابسته کمی/فاصله ای آزمون آشورث ۶ دامنه حرکتی مچ دست وابسته کمی/فاصله ای گونیامتر ۷ عملکرد

Read more

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل انگشتان (متاکارپوفالنجیال) تاثیر داشته باشد؟آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک بر فعالیت های روزانه

Read more