بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان …

۲-۱۶-۲٫ مدل نظری ریوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۱۶-۳٫ روش ارزشگذاری BAV………………………………………………………………………………………………………………………………………….41۲-۱۶-۴٫ مدل Brandz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45۲-۱۶-۵٫ مدل ایکویترند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۶-۶٫ مدل YDL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48۲-۱۶-۷٫ مدل رزونانس (طنین) برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹۲-۱۶-۸٫ مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۲-۱۶-۹٫

Read more